Προκήρυξη Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία στις 20 Μαρτίου 2023 στη Λευκωσία, αποφάσισε όπως οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 σε εκλογικά κέντρα παγκύπρια.

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 12η Μαρτίου 2023, και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου.

Η εκλογή του/της

 1. Επαρχιακού Γραμματέα,

 2. Αναπληρωτή Επαρχιακού Γραμματέα,

 3. Επαρχιακού Οργανωτικού Γραμματέα,

 4. Επαρχιακού Γραμματέα Τοπ. Αυτοδιοίκησης,

 5. Επαρχιακού Γραμματέα Επαγγελματικών Ομάδων,

 6. Επαρχιακής Γραμματέα ΓΟΔΗΣΥ,

 7. Βοηθού Επαρχιακής Γραμματέα ΓΟΔΗΣΥ γίνεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Η ανάδειξη των έξι (6) επιπλέον μελών της Επαρχιακής Γραμματείας γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος του Κόμματος δικαιούται σταυρούς προτίμησης σε αριθμό ίσο με το ήμισυ μέχρι και το όλο των διαθέσιμων προς εκλογή θέσεων.

Η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή γυναικών και η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή νέων ηλικίας μέχρι 35 ετών εφαρμόζεται για τις έξι (6) θέσεις ενιαίας εκλογής για μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας, για τις 30 θέσεις των μελών του Επαρχιακού Συμβουλίου και στις θέσεις των αντιπροσώπων της Επαρχίας στο Ανώτατο Συμβούλιο.

Συναφή θέματα

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 7.6), το Πολιτικό Γραφείο, έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ρυθμίζει με αποφάσεις κάθε θέμα που εγείρεται και είναι συναφές προς τη διεξαγωγή των εργασιών των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων. Με απόφαση του ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2023, το Πολιτικό Γραφείο εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Γραφείο να επιλαμβάνεται των θεμάτων που εγείρονται και έχουν συνάφεια με την διεξαγωγή των εργασιών των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων.

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία στις 13 Φεβρουαρίου 2023 στη Λευκωσία, αποφάσισε όπως η 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη των υπολοίπων θέσεων της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος, της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ και των 25 εκλελεγμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου, πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 06 Μαΐου 2023 από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 σε Εκλογικά Κέντρα που θα καθοριστούν παγκυπρίως καθώς και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο, όπου εδρεύουν οι Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού.

Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση θα αναδείξει με μυστική ψηφοφορία τους

 1. Αναπληρωτή Πρόεδρο

 2. Τρεις Αντιπροέδρους

 3. Την Πρόεδρο της ΓΟΔΗΣΥ

 4. Τα εικοσιπέντε (25) εκλελεγμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου 

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 5η Φεβουαρίου 2023 και τα οποία έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα, δηλαδή τη συνδρομή μέλους για τα έτη 2022 και 2023.

Υποβολή υποψηφιότητας θα γίνεται δεκτή την Τρίτη 04 Απριλίου 2023, μεταξύ των ωρών 09:00 – 13:00 στην αίθουσα «Αμμόχωστος» στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Δημοκρατικού Συναγερμού, Μέγαρο Γλαύκος Κληρίδης.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις πιο πάνω θέσεις.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο 75 υποστηρικτών και οι υποψήφιοι για τις θέσεις Αντιπροέδρων θα πρέπει να προσκομίσουν κατάλογο 50 υποστηρικτών. Στους καταλόγους υποστηρικτών θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνονται 7 μέλη για υποψήφιο Αναπληρωτή Πρόεδρο και 5 μέλη για υποψήφιο Αντιπρόεδρο αντίστοιχα, από κάθε Επαρχιακή Οργάνωση του Κόμματος.

Η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή γυναικών και η ποσόστωση του 30% για τη συμμετοχή νέων ηλικίας μέχρι 35 ετών, δεν ισχύει στην εκλογή των τριών Αντιπροέδρων.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν

 • 1.Συμπληρωμένη τη Δήλωση Υποψηφιότητας για τη θέση την οποία διεκδικούν

 • 2.Την πολιτική τους ταυτότητα ή αντίγραφο

 • 3.Την κομματική τους ταυτότητα για το 2023 ή απόδειξη/βεβαίωση πληρωμής της συνδρομής τους για το 2023

 • 4.Πρόσφατη φωτογραφία τους, μέγεθος διαβατηρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • 5.Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή

 • 6.Χρηματικό δικαίωμα για συμμετοχή στις διαδικασίες όπως πιο κάτω

 • 6.1. €300,00 για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου

 • 6.2. €200,00 για τη θέση του Αντιπροέδρου

 • 6.3. €200,00 για τη θέση της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ

 • 6.4. €100,00 για τη θέση του εκλελεγμένου μέλους Πολιτικού Γραφείου

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, την 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 5η Φεβρουαρίου 2023, και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

 

Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου.

Η εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Η ανάδειξη των τριών Αντιπροέδρων γίνεται με ενιαία εκλογή, ένα ψηφοδέλτιο, και για να είναι έγκυρη η ψήφος, κάθε μέλος υποχρεούται να ψηφίσει τουλάχιστον δύο (2) και μέγιστο τρεις (3) υποψηφίους.

Η εκλογή της Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ γίνεται από τις γυναίκες μέλη του Κόμματος με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Η ανάδειξη των 25 μελών του Πολιτικού Γραφείου γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος του Κόμματος δικαιούται σταυρούς προτίμησης σε αριθμό ίσο με το ήμισυ μέχρι και το όλο των διαθέσιμων προς εκλογή θέσεων. Απαραίτητα εκλέγονται δύο (2) από κάθε Επαρχιακή Οργάνωση εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.

Συναφή θέματα

Σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 7.6), το Πολιτικό Γραφείο, έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ρυθμίζει με αποφάσεις κάθε θέμα που εγείρεται και είναι συναφές προς τη διεξαγωγή των εργασιών της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης. Με απόφαση του ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2023, το Πολιτικό Γραφείο εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Γραφείο να επιλαμβάνεται των θεμάτων που εγείρονται και έχουν συνάφεια με την διεξαγωγή των εργασιών της 8ης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης

Η 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη των υπολοίπων θέσεων της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος και των 25 εκλελεγμένων μελών του Πολιτικού Γραφείου, θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 06 Μαΐου 2023 από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 σε 78 Εκλογικά Κέντρα σε Κύπρο,  Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, την 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 5η Φεβρουαρίου 2023, και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

Η εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει ένα υποψήφιο.

Η ανάδειξη των τριών Αντιπροέδρων γίνεται με ενιαία εκλογή, ένα ψηφοδέλτιο, και για να είναι έγκυρη η ψήφος, κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει 2 ή 3 υποψηφίους/εςΨηφοδέλτιο με λιγότερες από 2 ψήφους ή περισσότερες από 3 θεωρείται άκυρο.

Η ανάδειξη των 25 μελών του Πολιτικού Γραφείου γίνεται με ενιαία εκλογή κατά την οποία κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει από 13 μέχρι 25 υποψήφιους/ες. Ψηφοδέλτιο με λιγότερες από 13 ή περισσότερες από 25 ψήφους θεωρείται άκυρο.

Τα μέλη του κόμματος μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν ή να αλλάξουν εκλογικό κέντρο μέσω του προσωπικού τους portal https://my.disy.cy/.

Μπορούν επίσης να βρούν όλα τα εκλογικά κέντρα καθώς και όλες/όλους τους υποψήφιους στο https://ekloges.disy.cy/